Dla dłużnika

I.  Spełnienie świadczenia

II. Znoszenie egzekucji sądowej

III.Udzielanie Komornikowi wyjaśnień

IV.Stawianie się na wezwanie komornika

V. Informowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania
 

I. Spełnienie świadczenia

Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika.

II. Znoszenie egzekucji sądowej

Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym obliguje komornika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 804 kpc komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Dłużnik ma obowiązek współdziałania z komornikiem i nie utrudniania mu podejmowanych czynności. Udzielanie komornikowi wyjaśnień i stawianie się na wezwanie komornika.


III-IV. Udzielanie komornikowi wyjaśnień i stawianie się na wezwanie komornika

V. Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu

Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny.