II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski mający siedzibę w Prądkach, przy ul. Geodetów 3, gm. Białe Błota, tel. 603 806 285, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę pod adresem: ul. Toruńska 64A, w Bydgoszczy, w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: Bydgoszcz, ul. Jana III Sobieskiego 1, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00089602/4, tj. działki o powierzchni 0,1749 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o funkcji biurowej, będącej własnością dłużnika: TDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu – Dobrzyniu (prawo wieczystego użytkowania – 05.12.2089 r.).

Suma oszacowania wynosi 4 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 2 826 666,67 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 424 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 83 10201462 0000 7002 0184 3796.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 13 czerwca 2024 r., od godz. 10:00 do 10:15.
W Kancelarii Komornika oraz Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bakalarski.com.pl
Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 listopada 2015 r., numer ITPP3/4512-468/15/JC oraz interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.10.2021 r., numer 0114-KDIP4-2.4012.600.2021.2.MB.

Komornik Sądowy

Maciej Bakalarski