UWAGA! Od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie adres kancelarii na:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Maciej Bakalarski
Kancelaria Komornicza nr III w Prądkach
ul. Geodetów 3, 86-005 Prądki, gmina Białe Błota.

Kontakt: tel. 603 806 285; e-mail: komornik@bakalarski.com.pl

Komunikat w sprawie funkcjonowania kancelarii z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektoratu Sanitarnego biorąc pod uwagę zdrowie i życie interesantów oraz pracowników kancelarii, informujemy, że wprowadzone zostały ograniczenia obsługi bezpośredniej w kancelarii komorniczej na rzecz obsługi telefonicznej i elektronicznej od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania. W tym czasie Kancelaria Komornicza nie przyjmuje interesantów.

Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy kancelarii, tj.: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 83 10201462 0000 7002 0184 3796

Osoby już wezwane i zawiadomione prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

tel. 603 806 285

Adres mailowy: komornik@bakalarski.com.pl

Kancelaria Macieja Bakalarskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii tj. dane kontaktowe kancelarii, zakres właściwości terytorialnej komornika sądowego. W zakładce Licytacje komornicze zawarte się informacje dotyczące licytacji poszczególnych nieruchomości oraz ruchomości.

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny niebędący urzędnikiem państwowym działający przy sądzie rejonowym. Komornik prowadzi postępowania egzekucyjne z wniosku wierzyciela lub na zlecenie właściwego organu administracji publicznej. W ramach prowadzonych postępowań komornik sądowy wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne oraz zabezpiecza takie roszczenia. Komornik sądowy wykonuje również europejskie nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym z uwzględnieniem wyjątków przewiedzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.)

Komornik sądowy wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, podlegające egzekucji sądowej bez konieczności nadawania im klauzuli wykonalności, prowadzi postępowania w przedmiocie zabezpieczenia spadku oraz sporządzenia spisu inwentarza, wykonuje również zadania przewidziane w innych ustawach.
Na zlecenie sądu doręcza osobiście adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
Komornik sądowy sporządza także protokół stanu faktycznego a na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych kliknij aby zapoznać się z treścią

Informacja dotycząca monitoringu:
• administratorem systemu monitoringu jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski, ul. Królowej Jadwigi 16/2, 85-231 Bydgoszcz, tel. 603 806 285, mail: bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
• monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
• podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
• zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni
• osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania
• osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
• inspektorem danych osobowch jest Sebastian Nowak PHU Elka mail: s.nowak@elka.zgora.pl

Komornik Sądowy Maciej Bakalarski.