UWAGA! Od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie adres kancelarii na:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Maciej Bakalarski
Kancelaria Komornicza nr III w Prądkach
ul. Geodetów 3, 86-005 Prądki, gmina Białe Błota.

Kontakt: tel. 603 806 285; e-mail: komornik@bakalarski.com.pl

Kancelaria Macieja Bakalarskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii tj. dane kontaktowe kancelarii, zakres właściwości terytorialnej komornika sądowego. W zakładce Licytacje komornicze zawarte się informacje dotyczące licytacji poszczególnych nieruchomości oraz ruchomości.

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny niebędący urzędnikiem państwowym działający przy sądzie rejonowym. Komornik prowadzi postępowania egzekucyjne z wniosku wierzyciela lub na zlecenie właściwego organu administracji publicznej. W ramach prowadzonych postępowań komornik sądowy wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne oraz zabezpiecza takie roszczenia. Komornik sądowy wykonuje również europejskie nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym z uwzględnieniem wyjątków przewiedzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.)

Komornik sądowy wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, podlegające egzekucji sądowej bez konieczności nadawania im klauzuli wykonalności, prowadzi postępowania w przedmiocie zabezpieczenia spadku oraz sporządzenia spisu inwentarza, wykonuje również zadania przewidziane w innych ustawach.
Na zlecenie sądu doręcza osobiście adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
Komornik sądowy sporządza także protokół stanu faktycznego a na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Klauzula informacyjna w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika

  1. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski, Kancelaria Komornicza nr III w Prądkach, ul. Geodetów 3, 86-005 Prądki, gm. Białe Błota (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: komornik@bakalarski.com.pl

tel.: 603 806 285

adres: ul. Geodetów 3, 86-005 Prądki, gm. Białe Błota

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Dane Inspektora Ochrony Danych: Sebastian Nowak, można się z nim skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres iod@rodo-online.eu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Komorniczą.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771). W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

  1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. Komornik może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

  1. Przekazanie danych osobowych poza EOG

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

  1. Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe

Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych. Dane osobowe będą w zależności od kategorii: kat. A (materiały archiwalne) przez okres 10 lat, kat. B (dokumentacja niearchiwalna) przez okres 5 lat, przez okres 12 lat przechowuje się akta spraw, w których nie doszło do wyegzekwowania całości świadczenia.

  1. Prawa podmiotu

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

  1. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

  1. Informacja o obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego. Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

  1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).